1. Homepage
  2. Onderwijs

Filosoof over filosofieën over het transcendentale en;Houdingen

Filosoof over filosofieën over het transcendentale en;Houdingen
0

Filosofie over filosofieën over het transcendentale en attitudes

Filosofie van filosoof Orhan Seyfi Ari over filosofen en filosofieën over religie en geloof, over het transcendentale en het educatieve, sociale, houdingen.

Orhan Seyfi Ari (1918 – 1992) zag zichzelf als een nederige leraar: ‘Ik ben noch een filosoof, noch een geleerde’, schreef hij ~ na zijn dood schreven ze over hem, bijvoorbeeld Dogrusoz-Kibris, 5 feb. 99 “Soms is een geweldige school een man, soms is een man zichzelf een geweldige school” ~zijn filosofie over deze kwesties lijkt in het kort te zijn, zoals hieronder…

Gebruikte onderwijsfilosofieën, de keuze van de filosofieën van filosofen, de leringen van leraren, leerden niet het verschil met wilde dieren.

“ ‘Ik was een aap’ zeg je -of amfibie

En nu?!Ben je nu niet ‘man’!?”

De tekortkomingen waren van filosofen, oosterse en westerse denkers, onderwijsfilosofieën, leraren, onderwijs – onderwijsfilosofieën…

We hadden invloed op onderwijsfilosofieën, onderwijsfilosofieën en onderwijsfilosofen, onderwijsdenkers,opvoeders en onderwijs, leraren en onderwijs, filosofie en wetenschap, kennis en wijsheid – allemaal, vooroordelen gedijen op onwetendheid, elkaar proberen te impopulariseren bij de massa met veel zorgen of op straffe van spot of ander letsel niet in staat om niet te geloven of te accepteren zoals verteld,door bijvoorbeeld ‘het apenproces’ te steunen of de Piltdown-mens te ‘ontdekken’, door het vertrouwen en de onschuld van de mens te misbruiken in onverdraagzaamheid, ~in het onderwijs, onderwijsfilosofie, onderwijsfilosofen, denkers, opvoeders, leraren namen te gemakkelijk standpunten over toepassingen van niet-opvoeders inonderwijsfilosofieën, lesgeven – in het onderwijs, jonge geesten onderwijzen, onderwijsfilosofie faalde.

Ethisch scepticisme in de filosofie door een of andere filosoofdie van haar en denkers was een zorg van het dagelijks leven in de onderwijsfilosofie voor educatieve denkers, opvoeders, leraren in het lesgeven – via onderwijsfilosofieën, denkers, opvoeders, leraren, lesgeven, het beïnvloedde het aangeleerde gedrag van de samenleving ~ of het nu gaat om ontologie, filosofie, filosofen, denkers, het transcendentale zou kunnen verklaren of niet, of de mens geen mentale capaciteit had voor het transcendentale, zoals in de filosofieën van sommige denkers en filosofen of niet, de suggestie van sommige onderwijsfilosofieën en opvoeders dat ‘waarheid’ alleen wetenschappelijk bekend zou kunnen zijn, de toegenomen acceptatie door de psychologie van filosofieënen de ‘geest’ van filosofen, het akkoord van de kosmologie met oosterse en westerse filosofie & grote filosofen op een ‘mysterieuze kracht’, twijfelachtig gemaakt;wetenschap, ontologie, onderwijsfilosofie, grote denkers, grote filosofen die het transcendentale niet volledig begrepen, rechtvaardigden niet dat leraren, opvoeders het onwaar achtten in onderwijsfilosofieën, epistemologie, onderwijs, onderwijs – sommige onderwijsfilosofieën, gebruikte onderwijsfilosofies was fout.

Goed beschouwd sommige oosterse en westerse filosofieën, denkers, filosofen, mensen, slecht andere filosofieën, denkers, filosofen;in onderwijsfilosofieën, terwijl de kennis, wijsheid, filosofie en logica van denkers, filosofen en logica in de filosofie over het gedrag van de mens (ongeacht opvoeders, leraren, verschillende geschiedenisonderwijzen) suggereerden dat de mens niet goed of slecht was, maar beïnvloedbaar ~ de onvolkomenheden van de samenleving droegen bij (ookethiek van sommige filosofen en filosofieën, denkers, bevooroordeelde onderwijsfilosofieën, onderwijs van en door opvoeders, leraren) tot het lijden van de mens alleen – in filosofie, onderwijs, onderwijsfilosofieën, kwam dit voort uit invloeden die onwetend waren over de moraliteit van de mens en niet alleen over de vergelding van de samenleving enaannemen dat de mens irrationeel is en negeren dat hij ook wordt gereguleerd door intrinsieke verlangens en kracht verwarren met macht en de meeste onderwijsfilosofieën en filosofen negeren die door de geschiedenis worden ondersteund dat de mens, zijn rationaliteit, altijd hysterie overwint (wanneer hij slecht misbruik en onwetendheid vertegenwoordigde) en krachtig, wanneer beschouwd als de natuurof mate van vergelding of verwaarlozing van intrinsieke vaLues ondraaglijk, veranderde altijd (helaas niet alleen door opvoeders, moraalleraren, onderwijs, lesgeven) wat hij niet leuk vond.

“Zet het lijden voort en blijft wachten

Maar zolang het morgen isdie er zijn, de hoop is groot”

In onderwijsfilosofieën die als beleid zijn aangenomen, vergaten sommige filosofieën, filosofen, denkers op het gebied van ethiek, moraal, opvoeders, leraren vaak dat ‘slecht’ overal in de minderheid is, terwijl de passie van de mensmaakte het onmogelijk om altijd ‘de andere wang toe te keren’ en bijv. breidden zijn verschillende wetten verzachtende omstandigheden uit tot hartstochten, hoewel wreed, terwijl hij door zijn biologische constitutie onveranderlijk door opleiding bang was zonder te vluchten, omvatte zijn natuurlijke moraliteit eerlijkheid en verlangen om niet te falenzichzelf of zijn dierbaren door wangedrag – de aangenomen onderwijsfilosofieën negeerden dat, behalve door misbruik, onwetendheid, gaf hij er de voorkeur aan dat er goed over hem werd gedacht in plaats van dat er slecht over hem werd gedacht.

‘Waarheid’ van filosofie en filosofen, in de praktijkpersoonlijk of (en vooral) onpersoonlijk, ervaren of verondersteld, er bestonden twee soorten: globale waarheid, omgevingswaarheid;beiden waren goed, essentieel in het onderwijs, onderwijs.Omgevingswaarheid was datgene waarop, om redenen die worden beïnvloed door verschillende factoren – bijv. middelen, in tegenstelling tot of als variaties op de wereldwijde waarheid, sommige aspiraties en gedragingen van de mens moesten worden gebaseerd om beter en meer plezier te hebben in zijn directe omgeving om de vergelding van de samenleving te vermijdenen van extrinsieke en intrinsieke beloningen – via filosofie en filosofen, denkers, opvoeders en leraren, dit leed in het onderwijs, het onderwijzen (meestal van geschiedenis en metafysica) onder veel vooringenomenheid.In de filosofie moeten filosofen en denkers over waarden, in het onderwijs opvoeders, leraren, deze waarheden in balans brengen in onderwijsfilosofieën, in het onderwijs en de opvoeding van opvoeders en leraren, in het onderwijzen van leerlingen.

Sommige filosofen, denkers, trends op het gebied van filosofie vanonderwijs en onderwijs, geschiedenis van onderwijs en onderwijs, toonde vooringenomenheid in epistemologie, wetenschap, filosofie, onjuiste kennis in onderwijs en onderwijs van opvoeders en leraren, via opvoeders, leraren in formeel onderwijs, over de natuur en de mens ~ wanneer culturele filosofie van onderwijs en onderwijsnegeerde andermans culturele filosofie van onderwijs en onderwijs – en houding, en was niet in evenwicht met de waarheid over het milieu en de wereldwijde waarheid, die bijvoorbeeld niet veranderde overspel ook in de wetten van Oostenrijk [tot 1997] en meer dan 20 staten van de VS zijn een misdaad noch demate van onaanvaardbaarheid van voorhuwelijkse relaties niet minder dan in Turkije in Griekenland, maar leidde door misbruik of onwetendheid tot extreme speculatiesook door filosofen, filosofieën, denkers, opvoeders, leraren, onderwijs, onderwijs, waardoor wereldwijd ongewenste neigingen ontstaan, schadelijk voor zowel de samenleving als het individu.

“De samenleving is de bodem, individuen de zaden om te groeien

Eerlijk en zeker: je oogst wat je zaait’

Filosofie, wetenschap, ruzie over religie, grote filosofen verschilden van mening over God – onderwijs en onderwijs van en door opvoeders, leraren, kwamenhet andere uiterste van onderwijsfilosofieën met dezelfde onschuld, onwetendheid, koppigheid;of op het gebied van spiritualiteit met toegegeven onbekenden adoptanten en adapters onderwijsfilosofieën zichzelf als meer kennis beschouwden in het onderwijzen en onderwijzen van veel oosterse en westerse filosofie door veel oosterse en westerse filosofen over het hiernamaals dan toen ze in de baarmoeder over de wereld waren, was ‘God’ van religie niet fundamenteelde ‘mysterieuze kracht’ van alle filosofen en filosofie en wetenschap -herinnering aan dezelfde basiswaarden van alle filosofen en filosofie in het handhaven van sociale orde die, zoals gebaseerd op bijvoorbeeld ‘de tien geboden’, van alle religieuze, seculiere, materialistische samenlevingen waren?!

Ondanks sommige filosofen en filosofie, opvoeders en leraren en onderwijs, was de verbeelding van de mens niet schaamteloos, onbekenden van filosofen en filosofie en wetenschap beperkten de rede -en (niettegenstaande invloeden door religie, filosofen, filosofie, wetenschap, opvoeders,leraren in het onderwijs, onderwijs) religies’ basisprincipes filosofen’, filosofie’s ‘moraliteit’, psychologie’s super-ego of perop conceptuele waarde-volgorde-betekenis gebaseerd ‘geweten’?!

Bezorgdheid over de taal van filosofen, van filosofie, moest meer zijn, verder gaan dan de symboliek die kennis veranderde: taal werd geperverteerd met vooroordelen of onwetendheid –het was toekomstige generaties een slechte dienst dat ze bijvoorbeeld ‘vrolijkheid’ nauwelijks de betekenis zouden begrijpen van zoals gebruikt in de grote literatuur ~het was net zo verkeerd voor artiesten, intellectuelen, academici om te overwegen woorden met geweld te vervangen uit talen van naties die ze als vooruitgang beschouwdenzowel in de beschaving als internationaal om alfabetiseringsprogramma’s te financieren om basis ‘internationale taal’ te onderwijzen;vakkundig gebruikte taal was verantwoordelijk geweest voor sociale hervormingen door bijvoorbeeld Dickens of Ibsen, dergelijk genot door bijvoorbeeld Shakespeare of Fuzuli, mystieke en filosofische literatuur zoals bijvoorbeeld die van Goethe – het langetermijneffect zou vergelijkbaar kunnen zijn met het verlies van grote literaire werken, filosofie, doorhet in brand steken van de bibliotheek van Alexandrië door bendes;filosofen, onderwijzers die onderwijsfilosofieën adopteren, onderwijzers die lesgeven, moeten dit uitleggen, ervoor zorgen dat ze dit waarderen.

In de filosofie hebben sommige filosofen, denkers, onderwijzers en onderwijzers in het onderwijs en onderwijs onschuldige slechte diensten bewezen op het gebied van vooroordelen of onwetendheid overop invloeden gebaseerde filosofie en het onderwijzen van de waarheid van twee en twee waarbij vier afhankelijk wordt gemaakt van wie het zei, zelfs in termen van bijvoorbeeld Avecinna’s filosofie die gelijk heeft maar Ibn Sina’s filosofie verkeerd ~ veel meer dan de ervaringen van de mens toen hij jong was, maakte dat te allen tijde wreedheid mogelijkdoor zijn medemensen als slecht voor te stellen, waarbij hij wordt aangemoedigd door misbruikers van zijn onschuld of door onwetenden om zich slecht te gedragen, wat een soortgelijke reactie teweegbrengt;er was veel te zeggen tegen een lerarenschool dat ware overwinning en grootste dienst aan de mensheid tegen onwetendheid was.Het was de taak van filosofie en onderwijsfilosofen, opvoeders, leraren om acht te slaan op de noodzaak om praktisch onderwijs in evenwicht te brengen met academisch onderwijs waardoor doeners kunnen zijn of met hen ook denkers kunnen zijn;de mens streefde naar rustig genieten – gingen systemen die faalden in de aspiraties van de mens om te koesteren niet altijd ten onder?!

Het zou de kennis in de filosofie, noch in het onderwijs en onderwijs van en door opvoeders en leraren, niet helpen als het filosofische denken zou aftredenzichzelf tot zwijgen brengen over wat niemand kon ontkennen, maar velen niet konden verklaren;filosofie en filosofen, filosofisch denken en filosofische logica, onaangetast door ‘metafilosofie’ bestonden omdat de nieuwsgierigheid van de mens hem dwong om te proberen waardering te krijgen voor datgene wat hij niet kon weten, hoewel men niet identiek het voorbeeld van een ander kon ervarende omvang ervan was mogelijk en argumentatie met het oog op ongelijke kennis mogelijk onmogelijk ~ in de filosofie vergaten filosofen, in het onderwijs en onderwijs opvoeders, leraren die probeerden te voorkomen dat jonge geesten werden opgedrongen of vervormd, dat religies pleitten voor een geest die goed of slecht bruikbaar was, gewoonals wetenschap het intellect en de filosofie de wil van de mens in systemen en orden die geloof in onbekenden of geloof in redenen vereisen die geheim zijn en beide op dezelfde manier misbruikt kunnen worden, sommigen gaan ervan uit dat alleen bv.vereist, bijvoorbeeld in de Britse Education Act, dat bij het onderwijzen van een theorie verwante theorieën ook moeten worden besproken om toepassing van ‘geest’ mogelijk te maken, die waardering.

Filosofie was geen onzin gescheiden van logica, noch had het invloed op de toepassing van ‘metafilosofie’van filosofische logica, inductief of deductief, naar het bekende over zowel het bekende als het onbekende – ook in het laatste opzicht in staat tot bruikbare betekenis.Wetenschappelijk onderzoek naar filosofie, zelfs met bijvoorbeeld uiteindelijke overeenstemming met millennia oude filosofie en filosofen over de vermogens van de mens met betrekking tot onderwijs en onderwijs, was goed, maar die minachting door opvoeders en leraren in formeel onderwijs en onderwijs voor sommige filosofieën en filosofen was grotendeels gebaseerd oponwetendheid, bijv. over de toenemende acceptatie door psychologen van ‘geest’, over evolutietheorieën die niet zijn zoals verondersteld, het onzekerheidsprincipe van de natuurkunde, theorieën over persoonlijke ontwikkeling die aanpassingen zijn van filosofie en filosofen, was slecht voor onderwijs, onderwijs, opvoeders, leraren, als trendsin onderwijsfilosofie.

De mens had potentieel, leerde altijd – zijn schijn dat hij beter in staat was om te leren toen hij jong was, had te maken met veel zorgen over het volwassen leven, die van invloed waren op het niet-gebruik van een auto-accu ~ liefde hielp bij het onderwijsen lesgeven, maar liet veel te wensen over als de verstandhouding of reactie zonder bewust begrip was.

Docenten en docentenhaar leringen, filosofen in de filosofie, waren in het onderwijzen en opvoeden zorg verschuldigd om vooroordelen over onderwijzen en opvoeden die in strijd zijn met de aspiraties van de mens, niet met zulke onschuld te koppelen – in correct toegepaste opvoedkundige filosofieën die begonnen met het oefenen van denken in het opvoeden en leren denken.

“Nooit vergaat de denker

Wie in anderen denken inspireert”.

Je bent misschien geïnteresseerd in